'
ဤေနရာသည္ ဗုဒၶဘုရား၏ ေမတၱာရိပ္ေအာက္တြင္ တည္ရွိပါေသာေၾကာင့္ ေမတၱာရိပ္သို႔ လာေရာက္ခုိလူံရင္း အလည္အပတ္ ၾကြေရာက္လာၾကေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစရွင္။

MSN Icon Google Talk Icon Twitter Icon Facebook Chat Icon Bonjour Icon IRC IconAIM Icon MobileMe Icon MySpace IM Icon LJ Talk Icon StatusNet Icon Lotus Sametime Icon Novell Groupwise Icon Gadu-Gadu Icon

Wednesday, September 3, 2014

ပါဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၆) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသ ဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ - အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာ သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ပါဟုေနေယ်ာ - ေ၀းရပ္မ်ိဳးႏြယ္, မ်ားဧည့္သည္ဖို႔, ရည္ရြယ္မွန္းထား, ပစၥည္းမ်ားကို, ဘုရားတစ္ဆူ, ပြင့္ေတာ္မူမွ, ေပၚလာၾကသည့္, ကမၻာ့ဧည့္ေကာင္း, သူေတာ္ေပါင္းမုိ႔, အေၾကာင္းတုိက္စြာ, ေပးလ်ဴျခင္းငွာလည္း ထုိက္ေတာ္မူပါေပ၏။

အာဟုေနယ် ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၅) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ ဧသဧေသာ သာ၀ကသံေဃာ - အစံုေလးပါး, သီးျခားရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, ဤအရိယာသူေတာ္ေကာင္းသည္၊ အာဟုေနေယ်ာ - တံု႔ျပန္ၾကီးေလး, အက်ိဳးေပးသျဖင့္, အေ၀းမွယူ, ေဆာင္၍မူလည္း, ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္, ပူေဇာ္အပ္သည့္, လာဘ္သပ္ပကာ, အျဖာျဖာကို, ေကာင္းစြာသိမ္းပိုက္, ခံယူျခင္းငွာလည္း ထိုက္ေတာ္မူပါေပ၏။

ပုရိသယုဂါနိ ပါဠိအဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

စတၱာရိ-မဂ္ ဖုိလ္ႏွစ္ပါး, အစံုအားျဖင့္, ေလးပါးကုန္ေသာ၊ ယဒိဒံ ပုရိသယုဂါနိ - အၾကင္ေယာက္်ားအစံုတုိ႔သည္၊ အ႒ - အသီးအျခား, ခြဲေသာအားျဖင့္, ရွစ္ပါးကုန္ေသာ၊ ပုရိသပုဂၢလာ - ပုရိသပုဂၢလ, ေခၚၾကထုိိထို, ျမင့္ျမတ္ေသာ ပုဂၢိလ္တုိ႔ပါေပတည္း။

သာမိစိပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၄) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ - ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, သူတာ္ေကာင္းသည္၊ သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ - ရုိေသမူ, လူတုိ႔ျပဳသည့္, သာမိစိကံ, ေလ်ာ္ထုိက္တန္ေအာင္, က်င့္ၾကံေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

Tuesday, September 2, 2014

ဥာယပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၃) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ - ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ဥာယပၸဋိပေႏၷာ - ကိုယ္၀ယ္၀တ္ေႏွာင္, ဆံဥေသွ်ာင္ကို, မီးေလာင္ေသာ္ျငား, မျငိမ္းအားဘဲ, ၾကီးမားေလာင္မီး, ဒုကၡၾကီးတို႔, အျပီးဧကန္, ျငိမ္းရာမွန္သည့္, နိဗၺာန္အလုိ႔ငွာ, က်င့္ေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

ဥဇုပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(၂) ဘဂ၀ေတာ - ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ - ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ - စဥ္းလဲသမူ, မာယာစုျဖင့္, ဖုဖုထစ္ထစ္, မေကာက္က်စ္ဘဲ, စင္စစ္နိဗၺာန္, လမ္းေျဖာင့္မွန္ေအာင္, ေလ်ာ္ကန္ခ်င့္ေမွ်ာ္, က်င့္ၾကံေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

Thursday, July 24, 2014

သုပၸဋိပႏၷ ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

(ဘဂ၀ေတာ-ေရႊဘုန္းေတာ္သခင္, ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား၏၊ သာ၀ကသံေဃာ-ဆံုးမထားဟန္, တရားမွန္ကို, နာခံလုိက္နာ, အရိယာဟု, သခၤ်ာရွစ္ေဖာ္, သံဃာေတာ္အေပါင္း, သူေတာ္ေကာင္းသည္၊ သုပၸဋိပေႏၷာ-တရားသျဖင့္, ဆံုးမသင့္ရာ, သာသနာ၀ယ္, ေလ်ာ္စြာထံုးျပ, ဆံုးအမကို, လံုး၀လုိက္နာ, ေကာင္းမြန္စြာလည္း က်င့္ေတာ္မူတတ္ပါေပ၏။

သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္ ပါဠိေတာ္)

သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, ဥာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, သာမိစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ (ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အဌပုရိသပုဂၢလာ)၊ ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ, အာဟုနေယ်ာ, ပါဟုေနေယ်ာ, ဒကၡိေဏေယ်ာ အဥၹလီကရဏီေယာ, အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ။

တရားပူေဇာ္နည္း

“ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္သည္ ပံုသဏၭာန္ အထင္အရွားရွိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ပူေဇာ္၍ျဖစ္၏၊ တရားေတာ္ကား ပံုသဏၭာန္ မထင္ရွားေသာေၾကာင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူေဖာ္ရပါအံ့နည္း”ဟု အၾကံျဖစ္၍ ပုဏၰားတစ္ေယာက္သည္ ဘုရားအထံ ေလွ်ာက္ဖူးေလ၏၊ ဘုရားရွင္ကလည္း “ပုဏၰား - တရားေတာ္ကို ပူေဇာ္လုိလွ်င္ တရားေတာ္ကို မ်ားစြာသိ၍ ဗဟုသုတရွိေသာ ရဟန္းေတာ္ကို ပူေဇာ္ေလ”ဟု မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္ သံဃာမ်ားအထံ ဗဟုသုတရွိေသာ ရဟန္းေတာ္ကို ေမးေလွ်ာက္ေလရာ အရွင္အာနႏၵာကို ညႊန္ျပၾကသျဖင့္ တရားေတာ္ကို ရည္မွန္း၍ တစ္ေထာင္တန္ သကၤန္းျဖင့္ လွဴဒါန္းပူေဇာ္ေလသည္။

Sunday, May 25, 2014

ငါးပါးမာရ္ႏွိမ္, မာရဇိန္

မာရ္ငါးပါးကို ႏွိမ္းႏွင္းေတာ္မူႏုိင္ေသာ, မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင္။ (မာရ-မာရ္ကို+ဇိန္(ဇိန)-ေအာင္ေတာ္မူ၏။)

မာရ္ငါးပါး

၁။ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ = မာရ္နတ္မင္း
၂။ ကိေလသမာရ္ = တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာ။
၃။ ခႏၶမာရ္ = ခႏၶာကိုယ္။
၄။ မစၥဳမာရ္ = ေသျခင္း။
၅။ အဘိသခၤါရမာရ္ = ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ကံတည္း။

တရားရွိခိုး ဂါထာဖြင့္ (က်က္မွတ္ရန္)

ဣေစၥ၀ံ ဆဟိ ဂုေဏဟိ ံ, ပါကဋံ ဇိနပူဇိတံ၊
သမၸတၱိဒါယကံ ဓမၼံ, ၀ႏၵာမိ တီဟိ သာဒရံ။

ဣေစၥ၀ံ ဆဟိ ဂုေဏဟိ-ဤသြာကၡာတတာ, အစလာသည့္, ေျခာက္ျဖာေသာ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ျဖင့္၊ ပါကဋံ-တိတၳိတို႔ေဘာင္ လြန္ျမားေျမာင္သည့္, ဟန္ေဆာင္တရား, အစားစားထက္, မားမားစြင့္စြင့္, ဂုဏ္ရည္တင့္၍, ၾကီးျမင့္ထင္ရွားေပထေသာ၊ ဇိနပူဇိတံ-ကိုယ္တုိင္သိျငား, ကိုယ့္တရားလည္း, ငါးပါးမာရ္ႏွိမ္, မာရဇိန္ပင္, ၾကိမ္ၾကိမ္ေလးျမတ္, မွီ၀ဲပူေဇာ္ေတာ္မူအပ္ထေသာ၊ သမၸတၱိဒါယကံ-က်င့္ၾကံလုိက္နာ, ေ၀ေနယ်ာအား, လူ႔ရြာနတ္ထံ, နိဗၺာန္အထိ, သမၸတၱိကို, မိမိရရ, ေပးစြမ္းႏုိင္ေပထေသာ၊ ဓမၼံ-မဂ္ဖုိလ္နိဗၺာန္, ဓမၼကၡန္ဟု, ဆယ္တန္ေသာ တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ တီဟိ-လက္အုပ္အဥၨလီ, ႏူတ္သံခ်ီ၍, ရႊင္ၾကည္မေနာ, သံုးပါးေသာ ဒြါရတုိ႔ျဖင့္၊ သာဒရံ-ေလးျမတ္ၾကည္ညိဳ, ရုိေသျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍၊ ၀ႏၵာမိ-စိတ္ျဖင့္ဦးတန္း, ဂုဏ္ေတာ္မွန္းလ်က္, ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ, ပဏာညြတ္က်ိဳး, လက္စံုမိုး၍, ရွိခိုးကန္ေတာ့ပါ၏ဘုရား။

♣ ေမတၱာရိပ္မွ စာေရးသူေတာသူမေလးနဲ႔ ဆက္သြယ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္♣

http://api.ning.com/files/ezSIyEo503eRcOZd6C89cZnmVCqToxfwW5i9FWnxdk19YnkUyEVuCGwwTt4bzoZI4LcRunBwXl3y3S9oEI6o70a*w21BHw4U/Gmail.gif

tawthulay5@gmail.com


https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1209141_695523323808792_1372178208_n.jpg?width=492♣ေမတၱာရိပ္ကို ႏွစ္သက္တဲ့ မန္ဘာ၀င္မိတ္ေဆြမ်ား♣

♣ Like ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေမတၱာရိပ္ကို အားေပးၾကရေအာင္♣

♣အၾကံျပဳေ၀ဖန္ မွာခဲ့ခ်င္တာေလးမ်ားရွိရင္ ေရးခဲ့ႏုိင္ပါတယ္♣

http://4.bp.blogspot.com/_OqWweuWOoQI/SW_zzvRIrHI/AAAAAAAAAJc/8AtoNpxWQBI/S1600-R/1062486xhp8lebfmn.gif